व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान संचालन गर्ने सम्बन्धी नगरपालिकाका १२ वटै वडा कार्यालयलाई सूचना l