विद्यालयको लेखापरीक्षणका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।