वडास्तरीय राष्ट्रिय जनगणना सहजीकरण समिति गठन गरी यथासिघ्र जानकारी पठाउने (वडा कार्यालय सबै)