रोजगार सहायकको लिखित परी‍क्षाको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।