यस कार्यालयमा कार्यरत अधिकृतस्तर सातौँ श्री नइन्द्रराज राई मिति २०७८ चैत्र २८ गतेदेखि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुनु भएकोले विदाई गर्नुहुँदै नगर उपप्रमुख श्री इच्छा कुमारी गुरुङज्यू l