मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८।११।२९)

Supporting Documents: