मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी बोलपत्रदरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।