मालसामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।