भेटेरीनरी औषधी तथा स्टेशनरी सामग्री खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।