बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Goods/NCB/21/080/081 "Procurement and supply of agricultural machinery"