प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।