प्राबिधिक सहायकको अन्तिम नतिका प्रकाशन गरिएको सूचना l