निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र आव्हानको सुचना