नदी जन्य पदार्थको उत्खन्न तथा बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।६।१०)