नदी जन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०६।२८)