नगर प्रहरी सेवाका पद (हवल्दार र जवान) सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्न मिति २०७७/०९/११ गते लिइएको लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।