नगर प्रहरी पदहरुका लागि लिइएको प्रथम चरणको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा सहभागी भई सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा रोल नम्वरका आधारमा प्रकाशन गरिएको सूचना l