नगरपाालिकाको लोगो डिजाइन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।