नगरपालिकाको लोगो डिजाइन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०१/२०)