तथ्याङ्क संकलन कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गरिदिन वडा कार्यालयहरुलाई सूचना l