गै.स.स., उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्थाहरुले आ.व. ०७८/७९ मा यस नगरक्षेत्रमा सञ्चालन गरिने बार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको हार्डकपी र सफ्टकपी उपलब्ध गराई दिने वारे सूचना l