कक्षा-८ को IEMIS Template अध्यावधिक तथा माग फाराम र अन्य कागजातहरु पेश गर्ने सम्बन्धी सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई सूचना l