औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०२।१८)