आ.व.०७६/०७७ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वानको सूचना l