अनुदानको मल विक्रेता छनौट सम्बन्धी सूचना,  (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०६।२५)