एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
आर्थिक ऐन, २०७६ 09/22/2019 - 12:46 PDF icon आर्थेक ऐन ०७६.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५ 04/04/2019 - 16:11 PDF icon सिद्धिचरण नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५ 04/04/2019 - 16:09 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५.pdf
योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ 04/04/2019 - 16:08 PDF icon योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५.pdf
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf 04/04/2019 - 16:08 PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ 04/04/2019 - 16:07 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र बितरण कार्यविधि,२०७५ 04/04/2019 - 16:06 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र बितरण कार्यविधि,२०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमवाली, २०७५" 11/30/2018 - 20:05 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमवाली, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७५" 11/29/2018 - 19:43 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका "स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 19:28 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५.pdf

Pages