संगठनात्मक स्वरुप

मितिः–२०७१।०९।२९ मा सम्पन्न दोस्रो नगरपरिषद्द्वारा स्वीकृत स्वीकृत संगठन संरचनाको आधारमा

संगठनात्मक-स्वरुप