सम्पर्क

सम्पर्क फोन नम्बर :

नगर प्रमुख : ०३७-५२०६८० 

नगर उपप्रमुख : ०३७-५२०६८१ 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : ०३७-५२०६२५ 

लेखा शाखा : ०३७-५२०७५७ 

प्रशासन शाखा : ०३७-५२०२१३ 

प्राबिधिक शाखा : ०३७-५२०६८२ 

फ्याक्स नम्बर : ०३७-५२००५१ 

E-mail : siddhicharanmunicipality@gmail.com

कम्प्युटर / सूचना शाखा : 

E-mail : padam.siddhicharanmun@gmail.com

Viber No. : 9852840811

Contact  Phone : 037-520051

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !