सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ०३७-५२०२१३, ५२०६२५ 

फ्याक्स नम्बर : ०३७-५२००५१ 

E-mail : siddhicharanmunicipality@gmail.com

कम्प्युटर / सूचना शाखा : 

E-mail : padam.siddhicharanmun@gmail.com

Contact  Phone : 037-520051, Mobile : 9852840811

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !