Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
श्री नइन्द्रराज राई ना.सु प्रशासन, राजश्व र जिन्सी naindrarai910@yahoo.com ९७५३००२२१०
श्री चुडमणी दाहाल सहायक चौथो पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा ९८४२९४१३२१