नगर परिषद्को नीतिगत निर्णय

यस वर्षको निर्णयहरु निम्न वमोजीम रहेको छन् |

निर्णय नं. १

नगरपालिका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ब्यक्तीहरुको नामावली पुस्तीका तयारी गरी नगरपालिका कार्यालयको वेभ साईटमा सार्बजनिक गर्ने निर्णय गरियो । साथै आ.ब. २०७१÷०७२ देखी  नगरपालिका क्षेत्रको ७० वर्ष नाघेका व्यक्तिहरु वाहेक सवैको सामाजिक सुरक्षा भत्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक  ओखलढुङ्गा शाखाबाट बितरण हुने ब्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.२

नगरपालिकाद्धारा  बजार क्षेत्र भित्र सरसफाई  र फोहोर मैला ब्यवस्थापन गर्न नगरपालिका क्षेत्र भर सरसफाई अभियानलाई सामाजिक परिचालनको माध्यद्धारा शुन्य ल्याण्डफिल्ड साइडको अवधारणा अनुसार स्वच्छ र सफा नगरको रुपमा विकास गर्ने ब्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.३

नगर क्षेत्र भित्र यातायात ब्यवस्थित गरि  सडक निर्माण कार्यलाई अगाडी वढाउन आगामि आर्थिक बर्षमा नगर यातायत गुरु योजना परामर्श सेवा लिई नगर विकास समिति सहित सरोकारवाला सम्पूर्णको सहभागितामा निर्माण गरि  कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नंं ४

नगरपालिकामा वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७० लाई आ.ब. २०७१÷०७२ देखी कार्यन्वयनमा ल्याई नगरपालिकाको लागी तोकिएका सुचकहरु पुरा गर्न पहल गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.५

सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्र भित्र भवन निर्माणलाई नगरमैत्री वनाउन आगामी परिषदमा मापदण्ड निर्माण गरि स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । साथै चालु आ.व. २०७१÷०७२ मा साविक ओखलढुङ्गा नगरोन्मुख गा.वि.स.ले कार्यन्वयन गरेको भवन निर्माण मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.६ 

नगरपालिकाको आन्तरीक स्रोत परिचालन गरि आन्तरीक आम्दानी अभिवृद्धि गर्न चालु आ.व. २०७१÷०७२ भित्र अध्ययन सहित स्रोत पहिचान गरि सिफारिस गर्न नगर स्तरीय राजश्व परार्मश समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो ।

 निर्णय नं.७

सिद्धिचरण नगरपालिकाको सुचना संकलन, भण्डारण, बिश्लेषण र प्रवाह सम्बन्धी कार्यको ब्यवस्थापन गर्न यस नगरपालिकाको वेभ साईट ९ध्भद क्ष्तभ० निमार्ण गरी सो मार्फत नगरपालिकासँग सम्बन्धीत आधारभुत सूचनाहरु सार्बजनिक गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.८

सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्र भित्रका बजारमा दिनप्रतिदिन वस्ती विकास भई जनघनत्व बढीरहेको कारण ढल निकासको  प्रवन्ध नहँुदा बजारमा ढल निकासको व्यवस्था गरी दिन आवश्यक बजेट व्यवस्था हुन सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.९
नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौ कर्मचारी प्रशासन शाखाको चलानी नं.५७१४, मितिः–२०७१।०१।२८ को प्राप्त पत्र अनुसार यस नगरपालिकामा गाभिन आएका साविक गाउँ विकास समितिहरुमा कार्यरत तपसिल अनुसारका स्थायी कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयद्वारा प्राप्त दरवन्दी र संरचना खाकाको आधारमा यस नगरपालिका कार्यालयको तपसिल अनुसारको पदमा मिलान गरि कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिने भनि निर्णय गरियो ।

क्र.सं.     नाम थर     पद साविक गा.वि.स.को कार्यालय
श्री चोलेन्द्र कुमार खतिवडा सहायक चौथौ (प्रशासन)   रुम्जाटार
श्री कृष्ण प्रसाद दाहाल सहायक चौथौ (प्रशासन)  बर्नालु
श्री राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ सहायक चौथो(प्राविधिक) ज्यामिरे
श्री चुडामणि दाहाल सहायक चौथो (प्रशासन)     अधेरी नारायणस्थान
श्री पदम वहादुर थापा मगर    कार्यालय सहयोगी (श्रेणी विहिन) ओखलढुङ्गा

साथै, 
यस नगरपालिका घोषणा हुनअघि साविक गाउँ विकास समितिहरुमा देहाय अनुसारका अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु कार्यरत रहि आएकोमा निजहरु समेतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म हालकै अवस्थामा कामकाज गराउने, नगरपालिकाको सवारी साधन खरिद गरेपछि सेवा करारमा एक जना सवारी चालक एवं कार्यकारी अधिकृत निवासको लागि सेवा करारमा कार्यालय सहयोगी एक जना नियुक्त गर्ने र यस नगरपालिकाको कूल दरवन्दी सिर्जना गर्नको लागि अध्ययन गरि आगामी परिषद वैठकमा पेश गर्न नगरपालिका वोर्र्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनि निर्णय गरियो ।

क्र.सं. नाम थर  पद साविकको कार्यालय
 

श्री गोमा कट्वाल

    कार्यालय सहयोगी

 गा.वि.स.को कार्यालय रुम्जाटार

 

श्री केसरी विश्वकर्मा

    कुचिकार

गा.वि.स.को कार्यालय ओखलढुङ्गा

 

श्री गिता खड्का

    कार्यालय सहयोगी

गा.वि.स.को कार्यालय ओखलढुङ्गा

 

श्री मदन तामाङ्ग

कार्यालय सहयोगी

गा.वि.स.को कार्यालय सल्लेरी

 

श्री गिता विश्वकर्मा

कार्यालय सहयोगी

गा.वि.स.को कार्यालय ओखलढुङ्गा

 

श्री गिता खत्री

कार्यालय सहयोगी

गा.वि.स.को कार्यालय अधेरी नारायणस्थान

 

निर्णय नं.१०
नगरपालिका भित्र समायोजन भएका साविक ओखलढुङ्गा, रुम्जाटार, अधेरी नारायणस्थान, सल्लेरी, ज्यामिरे र वर्नालु गाविसहरुको  आ.व. २०७०÷७१  को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत भई छलफल भयो । साथै, यस नगरपालिकाको आ.व. २०७०÷०७१ को अन्तीम लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक छनोट गरी अन्तिम लेखापरिक्षण गर्न अधिकार नगरपालिका बोर्डलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ११
सन् २०१६ को डिसेम्बर सम्ममा ओखलढुङ्गा जिल्लालाई नै खुल्लाा दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गराउने अभियानलाई सफल तुल्याउने प्रतिवद्धता अनुसार यस नगरपालिकालाई पनि सन २०१६ सम्ममा खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न बाकीँ रहेका वडाहरुमा सामाजिक परिचालनलाई सघन वनाइ जिल्लाका सम्पूर्ण  सरकारी, गैर सरकारी तथा विकास साझेदार निकायहरुलाई  उक्त अभियानमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्र्नेे निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १२
यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका ऐलानी तथा सार्बजनिक प्रतिजग्गाहरुको पहिचान गरि लगत तयार गर्न तथा  उक्त जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.१३
सिद्धिचरण नगरपालिका कार्यालयको भवन निर्माण गर्न निर्माणस्थल पहिचान गर्न निम्नानुसारको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त दलको सिफारिसको आधारमा भवन निर्माणस्थल छनौट गरी भवन निर्माण गर्न नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल

कार्यकारी अधिकृत     संयोजक
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक सदस्य
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक सदस्य
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य
 मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि  सदस्य
नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य
सिद्धिचरण नगरपालिकाको कर्मचारी सदस्य सचिव

 

निर्णय नं.१४
नगरपालिकाका वडा स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट सिफारीश भई आएका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई सम्वन्धित विषयगत मन्त्रालय ,कार्यालय तथा विकास साझेदार निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १५
साविक ओखलढुङ्गा, रुम्जाटार, सल्लेरी, ज्यामिरे, वर्नालु र अधेरी नारायणस्थान गा.वि.स.हरु द्धारा विभिन्न शिर्षकमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको जाँचपास तथा फरफारक यसै परिषदद्धारा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.१६
चालु आ.व. २०७१÷०७२ को योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वार्षिक खरिद योजना तयार गरी सोही वमोजिम आवश्यक कारवाहि गर्ने गरी नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन  गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.१७
यस सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्र भित्र व्यवस्थीत पशुबधशाला निर्माण गर्नका लागि जग्गा पहिचान गरि व्यवस्थित पशुबधशाला निर्माणका लागि पशु सेवा विभाग लगायत केन्द्रीय निकायमा माग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १८
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्य विधि २०६८ बमोनिमका आवश्यक पुर्वधार तयार गरि बालमैत्रि स्थानिय शासन लागु गर्न आवश्यक सूचकहरु पुरा गर्न पहल गर्ने निर्णय गरियो 

निर्णय नं १९
सिद्धिचरण नगरपनलिकाको आवधिक  नगर विकास योजना निर्माण गरि कार्यन्वयन गर्न आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं २०
यस सिद्धिचरण नगरपालिका कार्यालयमै कामकाज गर्ने गरि जिम्मेवारी तोकिएका निम्नलिखित कर्मचारीहरुलाई दैनिक कार्यवोझको ज्यादै भार पर्न गएको कुरालाई आधार मानि मिति २०७१ असोज महिनादेखि लागु हुनेगरि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आन्तरिक स्रोतवाट व्यहोर्ने गरि प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप तपसिल वमोजिमको दरमा कर्मचारीलाई मासिक भत्ता दिने भनि निर्णय गरियो ।

तपसिल
क्र.सं.     पद संख्या मासिक दर मसिक खर्च रु.
कार्यकारी अधिकृत १   ३५००।–   ३५००।–
ना.सु.            ३०००।– ६०००।–
लेखापाल          १  ३०००।–   ३०००।–
खरिदार          ३  २५००।–  ७५००।–
सामाजिक परिचालक १         २५००।– २५००।–
कार्यालय सहयोगी ३       १५००।–   ४५००।–
जम्मा रु.   २७०००।–

 

निर्णय नं.२१
यस सिद्धिचरण नगरपालिकामा समायोजन भएको साविक अधेरी नारायणस्थान गाउँ विकास समितिको भौगोलिक अवस्था अनुसार साविकको वडा नम्वर ३ लाई हाल नगरपालिकाको वडा नं. १० वाट ११ मा र साविक वडा नम्वर ६ लाई हाल नगरपालिकाको वार्ड नं. १० मा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिदिनको लागि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ओखलढुङ्गा र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने भनि निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.२२
यस सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्र भित्र क्रियाशील गैसस तथा विकास साझेदार निकायहरुबाट संचालन हुने सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रम आगामी नगर परिषद देखि पारित गराई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २३
यस सिद्धिचरण नगरपालिकामा समायोजन भएका साविक ६ वटा गाविस कार्यालयरद्वारा आ.व. २०७०÷७१ को २०७० श्रावण देखी २०७१ बैषाख सम्म र नगरपालिकाद्धारा भए गरेका आम्दानी तथा खर्च परिषदमा छलफल भई सर्बसम्मतीबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.२४
यस सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्रका उद्योगी एवं व्यवसायीहरुबाट उठेको बार्षिक व्यवसायी करको अध्ययन गरी व्यवसाय मैत्री नीतिलाई अख्तियार गरी निश्चित प्रतिशत रकम आगामी परिषदबाट अनुमोदन हुने गरी ओखलढुङ्गा उद्योग बाणिज्य संघलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.२५
स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा १४ बमोजिम आगामी आ.व. मा यस नगरपालिकालाई प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा विभिन्न शीर्षकहरुबाट प्राप्त हुने आयोजना व्यवस्थापन सेवा खर्च (कन्टेन्जेन्सी) देहाय अनुसारका शिर्षकमा गर्न नगरपालिका बोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

 • प्रााविधिक कर्मचारी तलब भत्ता
 • आयोजना सर्वेक्षण/संभाव्यता अध्ययन
 • सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन सुपरीवेक्षण
 • योजना अभिलेख व्यवस्थापन
 • योजना अनुगमन मूल्याङ्कन
 • सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई
 • उपभोक्ता समिति गठन तथा अभिमुखीकरण
 • अत्यावश्यक प्राविधिक उपकरण
 • योजनाहरुको प्राविधिक कार्य
 • नगरपालिकाको प्रगति विवरण सम्वन्धी खर्च
 • अभिलेख व्यवस्थापन तथा अनुगमन

निर्णय नं.२६
चालु अर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को लागि प्रथम नगरपरिषद्द्वारा स्वीकृत बजेट कार्यक्रमको वितरण गरिंदा समानुपातिक आधारमा वितरण नभएको भनि आएको गुनासो उपर छलफल गर्दा हालको परिषद्ले स्वीकृत गरेको बजेट कार्यक्रमले तुलनात्मक रुपमा घटी वजेट कार्यक्रम परेका वार्डहरुलाई  आगामी दोस्रो परिषद् वैठकमा प्राथमिकता दिई वजेट कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनि निर्णय गरियो ।