स्वत: प्रकाशित सूचना (०७८ बैशाखदेखि ०७८ आषाढ मसान्तसम्म)