सूचनाको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को देहाय (क) देखि (ड) सम्ममा व्यवस्थित एकीकृत सूचनाहरुको स्वतः प्रकाशन