श्री नइन्द्रराज राई

Designation:

Email: 
naindrarai910@yahoo.com
Phone: 
९७५३००२२१०
Section: 
प्रशासन, राजश्व र जिन्सी