वार्ड नं.१

जनसङ्ख्याः १५७५

  • महिला

  • पुरुष

ख.भवन संरचना र सङ्ख्या
ग.सडक
घ.आधारभूत सेवाहरु
ङ.शैक्षिक संस्थानहरु
च.संस्थागत भवनहरु
छ.वित्तीय संस्थाहरु
ज.उद्योगहरु
झ.पसलहरु
ञ.सेवा र मरमत केन्द्रहरु
ट.प्रशिक्षण केन्द्र
ठ.स्वास्थ्य संस्थानहरु
ड.सुरक्षा
ढ.दमकल
ण.डाक कार्यालय
त.पार्किङ्स्थल
थ.धरोहर साईटहरु
द.ऐतिहासिक र वास्तु महत्वको भवनहरु
ध.मनाइने प्रमुख चाडहरु
न. तीर्थस्थल, विश्राम गृह र पवित्रस्थल
त.सार्वजनिक मैदान
थ.गैर सरकारी संस्था, क्लव
द.चालु परियोजनाहरु
ध.वडा कार्यालय भवन

Nepali